12345

کلام روز : امام صادق (علیه السلام) فرمودند برترين تربت زمين ، تربت سيد الشهداء است .


mirabadi2

نام و نام خانوادگی:  علی زمان میرآبادی

تاریخ تولد: 1359

       متولد: اصفهان

سمت: رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

آدرس: کیلومتر 7 جاده ساری نکا، جنب شالیکوبی شاخص

       

زمینه های تحقیقاتی

دانه های روغنی( کلزا، سویا، آفتابگردان، گلرنگ و کتان)
بررسی بیماری زایی و تنوع ژنتیکی
عوامل بیماری ساق سیاه کلزا (Leptosphaeria maculans , Leptosphaeria biglobosa and)
کنترل بیولوژیک و مدیریت بیماری های دانه های روغنی
عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا Macrophomina phaseolina وSclerotinia sclerotiorum
اصلاح برای مقاومت به بیماری ها ( مقاومت به ساق سیاه کلزا، نماتد سیستی و پوسیدگی زغالی سویا)

تحصیلات

1378 تا 1382، کارشناسی، گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی بوعلی سینا همدان
1385 تا 1387، کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1395 / تاکنون دانشجوی دکتری مدیریت بیماری شناسی گیاهی و قارچ شناسی دانشگاه زنجان

سوابق فعالیت

1383 تا 1387، کارشناس تحقیقات و سلامت بذور سویا شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
1387، مسئول بذر استان مازندران و سرپرست مرکز تحقیقات کاربردی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
1388 تا کنون( ادامه دارد)، کارشناس شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در آزمایشات بین المللی بذور
1388 تا کنون( ادامه دارد)، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
1393 تا 1396، رئیس انجمن صنفی کلینیک های گیاهپزشکی ایتان مازندران

پروژه های تحقیقاتی انجام شده

رديف

نام طرح

سال اجراي طرح

سمت

کد طرح

1

طرح بررسي ميزان خسارت و نحوه كنترل بيماري سفيدك پودري كلزا

84-1384

همکار

 

2

آزمایش مشاهده ای تاثیر قارچکشهای فولیکور و آلرت در کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا

85-1384

همکار

 

3

كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه  كلزا با contans

85-1382

همکار

 

4

تاثير دفعات سمپاشي در كنترل بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي كلزا

86-1384

همکار

8333

85332228p

5

بررسي اثر دو علف كش جدید از گروه ایمیدازولینون در كنترل علفهاي هرز مزارع كلزا

1384

همکار

84193

6

شناسائی و بررسی بیولوژی، میزان پراکنش و نحوه کنترل بیماری ساق سیاه کلزا در استانهای گلستان و مازندران

1384

همکار

84191

7

آزمایش مشاهده ای مقایسه کارآیی سموم فولیکور و آلرت در کنترل پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا

1384

همکار

 

8

جداسازي،  تشخيص و مطالعه جمعيت نماتدها و شناسايي انواع بيماريزائی آنها در مزارع سويا ، استان مازندران

86-1384

همکار

843115

9

جداسازي،  تشخيص و مطالعه جمعيت قارچها و شناسايي انواع بيماری زائی آنها در مزارع سويا ، استان مازندران

86-1384

مجری

833216

10

مدیریت تلفیقی سوسکهای گرده و گلخوار کلزا با استفاده از تاریخ کاشت، نوع رقم و دفعات سمپاشی در مناطق کوهستانی استان مازندران

86-1384

مجری

 

11

بررسی سازگاری ارقام متحمل به فوما ( کلزای بهاره) در ایستگاه تحقیقاتی گنبد و گرگان

85-1384

مجری

 

12

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین تحمل پذیری ژرم پلاسم های مختلف کلزا نسبت به بیماری ساق سیاه

86-1385

همکار

85332229p

13

جداسازی و شناسایی  قارچ Phoma lingam عامل بيماري شانکر ساقه كلزا وتعيين تيپهاي بيماريزاي آن در ایران

87-1386

مجری

 

14

ارزیابی و احیاء 90 رقم سویا داخلی و خارجی

1387

همکار

 

15

بررسی امکان تولید فرم جنسی قارچ Leptosphaeria maculans  از جدایه های  به دست آمده از استانهای گلستان و مازندران در شرایط آزمایشگاهی

1388

مجری

 

16

ارزیابی ذخایر ژنتیکی29 گونه براسیکا در استان مازندران

89-1388

مجری

 

17

جداسازی و  تعیین تیپهای بیماریزایی  قارچLeptosphaeria maculans  عامل بيماري شانکر ساقه كلزا  در ایران و بررسی امکان تولید شکل جنسی آن از جدایه های بدست آمده از استانهای گلستان و مازندران در شرایط آزمایشگاهی

90-1388

مجری

 

18

بررسی تنوع ژنتیکی القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما جهت دستیابی به لاین های موتانت مطلوب در کلزا

89-1388

همکار

 

19

ارزیابی 226 ژنوتیپ داخلی و خارجی( امریکا، کانادا، سوئد و آلمان)

1388

مجری

 

20

ارزیابی 263  رقم سویا

1389

همکار

 

21

تولیدگیاهان دابل هاپلویید ازطریق کشت بساک ازگونه­های مختلف سویا (Glycine max)

1389

همکار

 

22

ایجاد کلکسیون  دانه روغنی  80 رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius)-

90-1389

مجری

 

23

بررسی تنوع ژنتیکی القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما جهت دستیابی به لاین های موتانت مطلوب در کلزا

90-1389

همکار

 

24

استفاده ازکشت میکروسپور برای تولید لاین های هاپلویید مضاعف کلزا به منظور استفاده در تولید ارقام هیبرید

90-1389

سایر مجریان

 

25

ارزیابی ذخایر ژنتیکی 268 گونه براسیکا در استان مازندران

90-1389

مجری

 

26

بررسی اپيدميولوژي بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا در استان مازندران

90-1389

همکار

 

27

ارزیابی 263 رقم سویا

1390

مجری

 

28

بررسی حساسیت  ارقام مختلف سویا(90رقم کلکسیون) به بیماری پوسیدگی ذغالی

1390

مجری

 

29

ایجاد کلکسیون  70 رقمی کتان  (Linum usitatissimum

1390

مجری

 

30

احیا و ارزیابی ژنوتیپ های  مختلف گلرنگ

91-1390

همکار

901118o1

31

احیاء و ارزیابی ژنوتیپ های مختلف کتان

91-1390

همکار

901118o3

32

بررسی جمعیت F1 حاصل از تلاقی های بین گونه ای و درون گونه ای براسیکا

91-1390

همکار

905118o4

33

جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم ارقام و گونه های مختلف براسیکا

91-1390

همکار

90118o5

34

ارزیابی صفات زراعی لاین های حاصل از موتانت

91-1390

همکار

906418o2

35

بررسي سازگاري و مقايسه عملکرد برخی از ارقام پائیزه کلزا در منطقه معتدل سرد مازندران

1391

سایر مجریان

 

36

بررسی کارآیی  آزمایشگاهی جدایه های مختلف تریکودرما در کنترل بیماری پوسیدگی زغالی سویا با عامل Macrophomina phaseolina

1391

همکار

913118o8

37

احیاء و ارزیابی ژنوتیپ های مختلف کتان

92-1391

همکار

91n218o17

38

مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جدید آفتابگردان با ارقام رایج

92 -1391

همکار

922218o18

39

بررسی برخی از ژنوتیپ های بادام زمینی در شرایط کشت استان مازندران

1391

همکار

911118o6

40

احیا و ارزیابی ارقام مختلف سویا

1391

همکار

91n118o7

41

مقايسه تاثیر کود طبیعی حاصل از جلبکهای دریایی و زمان های مصرف در عملکرد و اجزای عملکرد رقم هایولا 401 

93-1391

مجری

912118o16

922218o24

42

احیا و ارزیابی ژنوتیپ های  مختلف گلرنگ

92-1391

همکار

91n118o13

43

جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم ارقام و گونه های مختلف براسیکا)598)

92-1391

همکار

91n118o12

44

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد لاینهای موتانت و ارقام پاییزه حاصل از برنامه های اصلاحی در کنار ارقام رایج پاییزه در منطقه خالخیل

92-1391

همکار

912118o11

45

بررسي سازگاري و مقايسه عملکرد برخی از لاینهای موتانت و ارقام حاصل از برنامه های اصلاحی در کنار ارقام بهاره رایج

92-1391

همکار

912118o10

46

ارزیابی و گزینش در جمعیت های F2 حاصل تلاقی بین ارقام مختلف کلزا

92-1391

همکار

915118o15

47

استفاده از نر عقیمی سیتوپلاسمی (cms) با ایجاد لاین های عقیم، نگهدارنده و بازگرداننده باروری در تولید بذر هیبرید کلزا

94-1391

همکار

915118o14

925118o25

936318o37

48

بررسی برخی از ژنوتیپ های بادام زمینی ( 100 ) در شرایط کشت استان مازندران

1392

مجری

92n118o21

49

احیا و ارزیابی 1847 ژنوتیپ مختلف سویا

1392

همکار

92n118o20

50

ارزیابی کارآیی گلخانه ای جدایه های مختلف تریکودرما در کنترل بیماری پوسیدگی زغالی سویا با عامل Macrophomina phaseolina

93-1392

همکار

 

923218o19

51

احیا و ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ

93-1392

مجری

91n218o30

52

تکثیر ارقام برتر بهاره کلزا

93-1392

مجری

921118o27

53

احیا و ارزیابی 598  ژرم پلاسم ارقام و گونه های مختلف براسیکا

93-1392

همکار

91n318o28

54

ارزیابی و گزینش در جمعیت های F3 حاصل تلاقی بین ارقام مختلف کلزا

94-1392

همکار

925118o23

55

احیا و ارزیابی ژنوتیپ­های مختلف کتان

93-1392

همکار

91n218o29

56

احیا و ارزیابی بیش از  1500 ژنوتیپ مختلف سویا

1393

همکار

 

57

بررسی برخی از ژنوتیپ­های بادام زمینی در شرایط کشت استان مازندران

1393

همکار

 

58

احیا و ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ

94-1393

مجری

93n118o40

59

احیا و ارزیابی ژرم پلاسم ارقام و گونه های مختلف براسیکا-598

94-1393

همکار

93n118o35

60

ارزیابی کارآیی  گلخانه ایی جدایه های مختلف تریکودرما در کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا با عامل
 
Sclerotinia sclerotiorum

94-1393

همکار

931118o38

61

ایجاد لاین بازگرداننده باروری (Restorer) جهت استفاده در برنامه تولید بذر هیبرید کلزا

94-1392

همکار

925118o26

934118o36

62

تولید و تکثیر 3 لاین جدید کلزا زمان، مهتاب و موج

94-1393

همکار

 

63

تولید و تکثیر 3 لاین جدید کلزا زمان، مهتاب و موج

94-1393

همکار

 

طرح های مشترک با سایر سازمانها

 

رديف

نام طرح

سال اجراي طرح

سازمان همکار

سمت

1

تعیین آستانه خسارت  علف های هرز پهن برگ در مزارع کلزا مازندران

88-1387

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

مجری

2

مدیریت علفهای هرز پهن برگ مزارع کلزا در تناوب با گندم در مازندران

88-1387

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

مجری

3

بررسی حساسیت برخی از ارقام سویا به نماتد سیستی

1391

دانشگاه تهران

همکار

طرح های  ملی

 

رديف

نام طرح

سال اجراي طرح

کد طرح 

سمت

1

بررسی ارقام و هیبریدهای مختلف بهاره کلزا در مناطق گرم جنوب و  حاشیه دریای خزر

1385

IR2008000482

همکار

مقالات

صمدي گرجی، م.، زمان میرآبادي، ع.، رامئه، و.،حسن پور، م. و اسماعیلی فر، ا. 1394.
ارزیابی صفات زراعی موتانتهاي القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در ارقام RGS 003و PF کلزا Brassica napus L.. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی،7(15)/135-144


صمدي گرجی، م.، زمان میرآبادي، ع. 1393.
اثرات پرتودهی اشعه گاما بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا. پژوهش های تولید گیاهی، 21(4).193-204.


زمان میرآبادی، ع.، رهنماف ک.، صدروی، م. و صلاتی، م. 1388.
شناسايي، پراكنش و علايم شناسي عوامل بيماري ساق سياه كلزا Leptosphaeria maculans وLeptosphaeria biglobosa در استان هاي مازندران و گلستان و تعيين حساسيت سه رقم تجاري كلزا. مجله بیماری شناسی گیاهی، 45(4). 267-.285


زمان میرآبادی، ع. مهدی علمدارلو، ر. و اسماعیلی فر، ا. 1388.
گزارشConiothyrium minitans روی Sclerotinia sclerotiorum از ایران، رستنیها، جلد10(1): 142-141


زمان میرآبادی، ع. رهنما، ک. صدروی، م. و مهدی علمدارلو، ر.1387.
اولین گزارش فرم جنسی قارچ Leptosphaeria maculans روی ساقه کلزا در شمال ایران، رستنیها، جلد 9(1): 130-128


Mirabadi, A. Z., K. Rahnama and A. Esmaailifar, 2009.
First report of pathogenicity group 2 of Leptosphaeria maculans causing blackleg of oilseed rape in Iran. Plant Pathology. 58. 1175.

کنگره ها

هفدهمین کنگره گیاهپزشگی- کرج-1385


هجدهمین کنگره گیاهپزشگی- همدان-1387


نوزدهمین کنگره گیاهپزشگی- تهران-1389


اولین سمینار دانه های روغنی- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما-1387


سومین سمینار دانه های روغنی- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما-1389


داور سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی


داور مجله بیماری شناسی گیاهی

Afshin esmaailifar. Mirabadi, A. Z., Rezapour Mehdi Alamdarlou, 2008.
Evaluation efficacy of two herbicides from imidazolinone group on rapeseed weeds control from cruciferae family in Mazandaran province, Iran. 5th international weed science congress. Vancouver.


Mirabadi, A. Z., K. Rahnama, R.M. Alamdalou and A. Esmaailifar, 2009.
First report of rapeseed blackleg caused by pathogenicity group T (PGT) of Leptosphaeria maculans in Mazandaran province of Iran. The 17th Australasian Plant Pathology Society.


Afshin Esmaailifar, Mohammad Nezamabadi and Mirabadi, A. Z., 2009.
Control of broomrape in Iran. International symposium broomrape in turkey.


R. Mehdi Alamdarlou, Mirabadi, A. Z., A. Esmaailifar and K. Foroozan, 2009.
Study on the effect of number of spraying with fungicides on rapeseedsclerotinia stem rot control. The 17th Australasian Plant Pathology Society C.onference.


Mirabadi, A. Z., K. Rahnama, R. Mehdi Alamdarlou and A. Esmaailifar, 2009.
In vitro study on the effect of NanoSilver (Nanosid) on Sclerotinia sclerotiorumfungi the causal agent of rapeseed white stem rot. The 17th Australasian Plant Pathology Society.


Mirabadi, A. Z., A. Esmaailifar, A. Alian and R. M. Alamdalou, 2009.
First report of Macrophominia phaseolina on rapeseed stem in some provinces of Iran.The 17th Australasian Plant Pathology Society.


M. samadi, Mirabadi, A. Z., M. Hasanpoor, A. Esmaeilifar, S.I. Janani, 2011.
Production haploid and doubled haploid plants using microspore culture in Brassica species. 13th international rapeseed congress


Mirabadi, A. Z., R mehdi alamdarlou,A. esmaeilifar, S.I janani, A. hasanzadeh, 2011.
Sclerotinia stem rot disease of rapeseed in the north of Iran. 13th international rapeseed congress.


Mirabadi, A. Z.,R mehdi alamdarlou,A. esmaeilifar, S.I janani, A. hasanzadeh, 2011.
An evaluation on the effects of sowing date, variety and number of spraying on rapeseed pollen beetle control in Iran. 13th international rapeseed congress

دوره آموزشی و عملی

گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقیقی(23/02/1386)


دوره آموزشی تخصصی GPS ( 4 و 5 شهریور 1388)


گواهی شرکت در آزمون تخصصی ادواری(20/2/1388)


اصول کاربردی تولید و پرورش قارچ خوراکی(6/7/1387)


اصول و مبانی تولید و پرورش گیاهان دارویی(17/1/1387)


پروانه اشتغال مهندسین مشاور(3/11/1386)


(23و 24/11/1387) روش های اصلاح سویا


اصلاح عملی سویا ( 10/9/1388)

تقدیرنامه

انتخاب به عنوان بسیجی نمونه در نهمین مجمع بسیجیان و طلاب نمونه کشور

تماس با ما


تلفن:   88830957
ایمیل : info@ordc.ir

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه  بیست و دوم، پلاک130

 دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی :‌                

مجری : توسعه کشت دانه های روغنی ; © 1394