12345

کلام روز : امام صادق (علیه السلام) فرمودند برترين تربت زمين ، تربت سيد الشهداء است .

          nanva

      سارا نانوازاده

-  جنسیت : زن

-  ملیت : ایران

-  تاریخ تولد : 29/5/1362

مشخصات تحصیلی

-  کارشناسی ارشد : مهندسی علوم و صنایع غذایی  گرایش شیمی مواد غذایی

-  دانشگاه دامغان

-  استاد راهنما : مرضیه بلندی

عنوان پایان نامه : بررسی اثر نوع مایه پنیر بر خصوصیات پنیر کوزه در طول رسیدن

-  کارشناسی : مهندسی کشاورزی  گرایش زراعت و اصلاح نباتات

-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مقالات

Ladan Rashid, Zahra Gholami, Sara Nanvazadeh and Zhila Shabani, "Rapid Method for extracting and quantifying synthetic antioxidants in all edible fats and oils, food anal. Method" Vol 9, Issue 9, 2682–2690, 2016

Sahel Soha, Zahra Piravi Vanak , Sara Nanvazadeh " Adequacy of the measurement capability of fatty acid compositions and sterol profiles to determine authenticity of milk fat through formulation of adulterated butter"

Maryam Mohammadi, Sara Nanvazadeh, Zahra Gholami, "Improving total carbohydrate determination in extracted Malva Neglecta mucilage by phenol sulfuric assay", International conference on reaserch in engineering, science and technology, july 2015, Istanbul, Turkey

4-تاثیرخمیرترشبرکیفیتوخواصرئولوژیکنان،بیستوسومینکنگرهعلوموصنایعغذاییایران ، سارانانوازاده،علینجفی،مریممحمدی،زهراغلامی،.

تدوینجزوهآموزشی

-شیرسویا

مهارتهایکامپیوتری

نرمافزارهایطراحیآزمایشها

Design Expert

Minitab

نرمافزارهایکاربردی

Autocoro

Clarity

سوابقشغلی

-   مدیر فنی آزمایشگاه امور کنترل کیفیت روغن ها و چربی های خوراکی ، شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  از سال 1395 تا کنون

-   کارشناسارشدآزمایشگاهروغنهاوچربیهایخوراکیپژوهشگاهاستاندار - کرجازسال1390 الی 1395

-   کارشناس آزمایشگاه روغن ، شرکت تکنوآزما از سال 1387 الی 1390

-   تدریسواحددرسیآزمایشگاهتکنولوژیروغنبخشعملیدانشجویاندانشگاه- آزاداسلامیواحدعلومدارویی

-   تدریسمسئولینکنترلکیفیصنایع –پژوهشگاه استاندارد

-   تدریسدانشجویاندورهکارآموزیازسال1390 الی 1395

-  همکارطرحپژوهشیباعنوانتعیینمیزانونوعآنتیاکسیدانهایسنتزی موجوددرروغنهایخوراکیموردمصرفخانواربهروش HPLC

-  همکارطرحپژوهشیباعنوانبررسیویژگیهایروغنکلزایخوراکیاستخراج شدهبهروشپرسسرد

-  همکارطرحپژوهشیباعنوانتعیین و شناسایی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در روغن های خوراکی

-  همکارطرحپژوهشیباعنوانبررسیتقلبات ( تعیین میزان اختلاط پالم ) در محصولات لبنی موجود در بازار

  • تواناییهاومهارتها

-  متخصصآنالیزکروماتوگرافیگازی

-  متخصصآنالیزکروماتوگرافیمایعباکاراییبالا

-  متخصصانجامآمونهایفیزیکیوشیمیاییروغنهاوچربیهایخوراکی

دورههایآموزشیگذراندهشده

- مدیریتزمان

- آشناییباتخمینعدمقطعیتاندازهگیری

- ارزیابیحسیروغنزیتون

- کالیبراسیونعمومی

- شناساییتقلباتشیرخاموفرآوردهها

- آشناییبادورههایممیزیآزمایشگاهها

- کاربردنمودارهایکنترلیدرتضمنکیفیتوصحهگذاریروشهایآزمونو

کالیبراسیون

-کار با دستگاه های GCو HPLC

  • مشارکتدرتدویناستانداردهایملی )عضوکمیتهفنیتدویناستاندارد(

فعالیتها

-عضوکمیتهاجرایی " اولینهمایشملیتحقیقوتوسعهصنایعتخمیریبا

رویکرداستانداردسازیسال1392

-همکاریدرراهاندازیآزمایشگاهارزیابیحسیروغنزیتون – پژوهشگاه استاندارد

-راهاندازیروشهایآزموندرآزمایشگاهروغنهاوچربیهای خوراکی

  • عضویتکمیتههایتخصص

عضوکمیتهتخصصی ISO/TC34/SC11 ،روغنهاوچربیها

عضوکمیتهتخصصی ISO/TC34/SC2 ،میوهودانههایروغنی

عضوکمیتهتخصصی CCCF - CODEX ،روغنهاوچربیها

  • زبانخارجی

انگلیسیخوب،دارایمدرکدیپلمزبانانگلیسی

       جهت مشاهده فعالیتها و خدمات آزمایشگاه لطفا اینجا را کلیک نمایید

تماس با ما


تلفن:   88830957
ایمیل : info@ordc.ir

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه  بیست و دوم، پلاک130

 دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی :‌                

مجری : توسعه کشت دانه های روغنی ; © 1394