نمایندگی لرستان

نمایندگی لرستان به عنوان یکی از اولین نمایندگی های شرکت در اواخر دهه 40 خورشیدی و با درایت و نگاه تیزبینانه موسسین شرکت فعالیت خود را ابتدا در حوزه جغرافیایی استان لرستان اغاز نمود. حسب شرایط مختلف مدیریتی و اقتصادی حاکم بر فعالیت های شرکت؛ این نمایندگی همواره در گستره های جغرافیایی متفاوتی که در برگیرنده چندین استان است، در حال فعالیت می باشد. این گستره جفرافیایی گاه تا بدانجا گسترش پیدا می کند که از استان قم و مرکزی تا استان خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان را شامل بوده است.

با توجه به تنوع جغرافیایی مناطق تحت پوشش این نمایندگی که خود تنوع شرایط مختلف آب و هوایی از بسیار سرد در همدان و کردستان گرفته تا بسیار گرم در استان خوزستان و آب و هوای معتدل در لرستان، ایلام و کرمانشاه را شامل بوده است، زراعت انواع دانه های روغنی سویا، آفتابگردان، گلرنگ و کلزا در این نمایندگی  در بخش ها و مناطق مختلف رایج است. نکته جالب اینکه به سبب این تنوع آب و هوایی  و در برخی از محصولات چون کلزا، اولین  و آخرین  برداشت این زراعت در کشور  بترتیب در استان خوزستان و همدان و کردستان از مناطق تحت پوشش این نمایندگی بوقوع می پیوندد.

در کنار زراعت انواع دانه روغنی در مناطق تحت پوشش این نمایندگی که جهت تولید دانه انجام می شود، این نمایندگی نقش به سزایی در تولید بذر مورد نیاز این محصولات به عهده داشته و دارد. احداث انواع مزارع بذری کلزا، افتابگردان، سویا و گلرنگ در طبقات مختلف در سال های دور و نزدیک خود گویای این سابقه درخشان می باشد، بطوریکه اولین مزارع تولید بذر کلزا در کلاس هیبرید بهاره هایولا در کشور و در سطح صدها هکتار در استان خوزستان و اولین مزرعه تولید بذر هیبرید زمستانه درکشور در  استان همدان انجام گرفته است و در این راستا نیز اولین مزارع تولید بذر هیبرید آفتابگردان، هیبرید ایروفلور در کشور نیز در استان همدان احداث شده است.

مهندس یوسف دزفولی

ریاست نمایندگی لرستان

تلفن دفتر خرم آباد: 33234618 - 33224077 - 066

آدرس: خرم آباد، فاز يك كيد، خيابان خرداد، نبش خرداد سوم، كد پستي 6817737974

تلفن دفتر دزفول: 42320722 - 061

آدرس: دزفول، خيابان پيروزي، نبش خيابان غدير، كد پستي 6461914441 

آدرس دفتر الشتر:  ورودي شهر الشتر  از سمت خرم آباد، جنب ايران خودرو،  كد پستي 6891953916

در نمایندگی لرستان و با گستردگی استان های تحت پوشش، در  برخی از استان ها،  یکی از انواع دانه روغنی برحسب شرایط اب و هوایی و اقلیم سازگاری و تطابق مناسبی را کسب نموده است. بعنوان مثال زراعت سویا در استان لرستان و زراعت آفتابگردان در استان همدان، این سازگاری و استقبال از این زراعت ها تا بدانجا بوده است که در برخی از سال ها هزاران تن محصول تولید و به کارخانه ها عرضه شده است.

مناطق فعال نمایندگی لرستان در حال حاضر در استان های لرستان، خوزستان و همدان مستقر می باشند که در کنار این استان ها، بصورت سیار استان های ایلام، کردستان و کرمانشاه را هم پوشش می دهد. همانطوریکه در بالا گفته شد، به سبب تنوع فراوان شرایط اب و هموایی و اقلیمی، گاه در چند استان و بصورت همزمان فعالیت های مختلف زراعی و اقتصادی در نمایندگی لرستان انجام می گیرد؛ بطور مثال همزمان با خرید دانه کلزا در استان همدان و دیگر مناطق سرد، زراعت سویا در استان خوزستان در حال انجام است و یا همزمانی  کشت دانه  سویا در استان لرستان با  برداشت و خرید دانه کلزا در استان های خوزستان و ایلام.

در حال حاضر نمایندگی لرستان دارای سه دفتر فعال در خرم اباد و الشتر در استان لرستان و یک دفتر فعال در شهرستان دزفول در استان خوزستان است. همچنین با حضور یک نفر از پرسنل در استان همدان، امور مربوط به آن استان و استان های شمالی توسط نامبرده انجام می گیرد.

مشخصات مناطق رسمی  نمایندگی عبارتند از :

  • منطقه خرم اباد با حضور یک نفر پرسنل، دفتر
  • منطقه الشتر با حضور یک نفر پرسنل، دفتر، انبار با امکانات بوجاری و پروسس بذر های دانه درشت مثل سویا
  • منطقه خوزستان با حضور یک نفر پرسنل، دفتر
  • منطقه غیر رسمی همدان با حضور یک نفر پرسنل

این نمایندگی با پوشش شش استان خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، همدان و کردستان، تمام وظایف محوله در زراعت دانه های روغنی از توزیع بذر و نهاده ها گرفته تا احداث مزارع بذری و خرید و ارسال دانه روغنی و در کنار آنها وظایف جانبی چون توزیع نهاده های غیر یارانه ای و تلاش جهت توزیع انواع بذر زراعت های مختلف و همچنین تمام وظایف محوله از سوی ستاد در دفتر مرکزی را در برمی گیرد.