آزمایشگاه تخصصی بذر

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به عنوان اولین شرکت پیشگام در عرصه تولید بذر انواع دانه های روغنی نقشی اساسی در تامین این نهاده ارزشمند برای کشاورزان ایفا می نماید. لذا از سال های ابتدایی تاسیس برای اطمینان از کیفیت بذور ارائه شده به کشاورزان نسبت به راه اندازی آزمایشگاهی تخصصی در حوزه بذر اقدام نمود. این آزمایشگاه تا قبل از تاسیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نقش کلیدی در تامین بذور استاندارد جهت کشاورزان ایفا می نمود. با تاسیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال آزمایشگاه تخصصی بذر شرکت با توسعه امکانات سخت افزاری مدرن و به روز و با عضویت در موسسه بین المللی ایستا (International Seed Testing Association) با به کارگیری شیوه های قانونی و استاندارد ارائه شده و دستورالعمل های فنی نسبت به انجام آزمایشات زیر بر روی محصولات مختلف اقدام می نماید:

  • آزمون قوه نامیه Germination Test
  • آزمون خلوص Purity Test
  • تست درصد شناسایی بذور مختلف Other Seeds Test
  • تعیین درصد رطوبت Moisture Test
  • وزن هزار دانه Seed Weight Test

استانداردهای ملی بذور دانه های روغنی
آزمون های بذر

منبع: موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال http://www.spcri.ir