آفتابگردان عضو خانواده بزرگ از گیاهان گلدار به نام تیره کاسنی است که در سراسر جهان مشاهده می شود. نام علمی این گیاه .Helianthus annus L است که از دو واژه هلیوس به معنی آفتاب و آنتوس به معنای گل گرفته شده است. آفتابگردان زراعی بعد از سویا، کلزا و بادام زمینی مهمترین گیاه روغنی جهان است. سطح زیر کشت، تولید و عملکرد در واحد سطح آفتابگردان، در جهان و هشت کشور عمده تولید کننده آفتابگردان نشان می دهد که بیشترین سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد در واحد سطح در دنیا مربوط به کشورهای روسیه، آرژانتین و فرانسه می باشد. زراعت آفتابگردان در قالب کشت اول و کشت دوم (بعد از گندم و جو) در کشور ما قابلیت تولید دارد. میزان روغن این دانه روغنی 46 - 50% بسته به محل تولید، رقم و غیره متغییر می باشد. کشت دوم آفتابگردان در واقع درآمد مازادی است که از فاصله خالی که بعد از محصولات پاییزه ای مانند شبدر، گشنیز، باقلا، کلزا، گندم و جو تا کشت های پاییزه بعدی بدست می آید نصیب کشاورز می گردد.