امیر عطایی فر
امیر عطایی فر

مدیر عامل

کامبیز فروزان
کامبیز فروزان

قائم مقام اجرائی مدیرعامل

 محسن گنجیان
محسن گنجیان

معاون مالی و اداری

حجت  فتحی
حجت فتحی

مدیر امور زراعی

بهروز فتحعلی
بهروز فتحعلی

مدیر بازرگانی تولید

کامبیز فروزان
کامبیز فروزان

مدیر بذر تحقیقات و آموزش

امیرحسین حمزه
امیرحسین حمزه

سرپرست امور اداری و منابع انسانی

سارا نانوازاده
سارا نانوازاده

سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفی