در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق اصلاح موتاسیونی رقم  کلزا مهتاب که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید.