• تیپ رشدی پاییزه
  • مقاوم به خوابیدگی
  • متحمل به بیماری‏های رایج کتان
  • مقاوم به سرما
  • تعداد روز تا گلدهی ۱۵۹ روز
  • میانگین عملکرد دانه ۲۳۳۱ کیلوگرم در هکتار
  • درصد روغن ۳۳/۰۵
  • قابل توصیه جهت کشت در مناطق معتدل و سرد