• حسب آزمون‏ های سازگاری قابل توصیه برای کشت در استان‏ های اردبیل، مازندران و گلستان
  • متوسط‏ رس
  • طول دوره رویش آن 142 روز در کشت بهاره
  • رنگ ناف کرم تا قهوه‏ای روشن
  • وزن هزاردانه 205 گرم
  • مقاومت به خوابیدگی
  • تحمل نسبی به ریزش و بیماری ویروسی BPMV
  • بدلیل داشتن ارتفاع مناسب ظهور اولین غلاف از سطح زمین، مناسب برداشت مکانیزه
  • متوسط عملکرد بین 3500 تا 4000 کیلوگرم در هکتار