• تیپ رشدی پاییزه
  • مقاوم به خوابیدگی
  • متحمل به بیماری‏های رایج کتان
  • مقاوم به سرما
  • تعداد روز تا گلدهی ۱۵۳ روز
  • میانگین عملکرد دانه ۲۱۰۹ کیلوگرم در هکتار
  • درصد روغن ۳۷/۴۴