گلرنگ فرامان رقمي مقاوم به تنش خشکی، زودرس، با تیپ رشد بینابین، بی خار، دانه درشت، دارای گل های قرمز با متوسط ارتفاع بوته ۹۰ سانتی متر و وزن هزاردانه ۴۸ گرم است. بهترین تاریخ کشت پاییزه، با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی بلندمدت داده های هواشناسی در مناطق معتدل سرد، دهه ی اول آبان ماه، قبل از اولین بارندگی است. بهترین تاریخ کشت بهاره برای مناطق دیم سردسیر نیز کشت در اسفندماه و در اولین فرصت ممکن بعد از گاورو شدن زمین است. میزان بذر مصرفی در شرایط مناسب تهیه زمین و بافت سبک خاک و نیزکشت بهاره، ۱۵ کیلوگرم در هکتار و در خاک های سنگین و کشت های پاییزه، ۲۰ کیلوگرم در هکتار است. با توجه به عمق کشت گلرنگ، بذر کارهایی که سطحی کشت می کنند، بهتر از سایر کارنده ها هستند. فاصله ردیف ها نیز ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر در نظرگرفته شود تا امکان ورود به مزرعه با تراکتور برای زدن کولتیوار بین ردیف ها و یا سمپاشی در مراحل قبل از به ساقه رفتن گلرنگ، میسر باشد.